Olimpiada de istorie

2023 subiecte şi bareme etapa judeţeană (subiecte unice la nivel naţional) şi etapa naţională (Râmnicu Vâlcea)

2022 subiecte şi bareme etapa judeţeană (subiecte elabortate la nivelul ISJ-urilor: Brăila, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Iaşi) şi etapa naţională (Târgu-Mureş)

2021 nu s-a organizat

2020 subiecte şi bareme: etapa judeţeană (subiecte elaborate de MEC /CNEE) – etapa naţională nu s-a mai organizat

2019 subiecte şi bareme: etapa naţională (Drobeta Turnu Severin)

2018 subiecte şi bareme: etapa locală (Constanţa) şi judeţeană

2017 subiecte şi bareme: etapa locală (Constanţa) şi judeţeană

2016 subiecte şi bareme: etapa judeţeană şi naţională (Brăila)

2015 subiecte şi bareme: etapa judeţeană şi naţională (Oradea)

2014 subiecte şi bareme: etapa naţională (Baia Mare)

2013 subiecte şi bareme: etapa naţională (Sibiu)

2012 subiecte şi bareme: etapa naţională (Iaşi)

2011 subiecte şi bareme: etapa naţională

2010 subiecte şi bareme: etapa judeţeană

 

 

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI  DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE ISTORIE 2023

 

 

 

Cadrul normativ

Olimpiada de istorie constituie un concurs de excelență, care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare, Metodologie-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

 

II Prezentare generală

 1. La olimpiada de istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ cu frecvență (zi/seral)/frecvență redusă.
 2. Participareala această olimpiadă școlară este opțională și individuală.
 3. Probelede concurs se desfășoară pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a/XIII-a.
 4. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac
 5. La toate etapele de concurs se susține o proba scrisăDurata probei scrise este de 3 ore

 

III Etapele desfășurării olimpiadei

 1. Etapa pe școală. Perioada generală de desfășurare a etapei pe școală se comunică unităților de învățământ înfiecare an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală comunicată.
 2. Etapa locală (comună, oraș). Perioada generală de desfășurare a etapei locale se comunică de către inspectoratele școlare unităților de învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală comunicată.
 3. Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București. Data desfășurării etapei județene/a sectoarelor municipiului București este unică și se comunică inspectoratelor școlare în fiecare an școlar.

 

 1. Etapa națională. Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilește și se comunică inspectoratelorșcolare în fiecare an școlar.
 2. Perioadeledesfășurării diferitelor etape ale olimpiadei, data etapei județene/a sectoarelor municipiului București și locul desfășurării etapei naționale sunt menționate, anual, în cadrul calendarului olimpiadelor naționale școlare.

 

IV Selecția elevilor

 1. Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și cu aplicarea criteriilor înscrise în prezentul regulament specific al olimpiadei. Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente a
 2. Pentru județe, de la etapa pe școală pentru etapa locală  criteriile de selecție (nota minimă,  elevi calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de organizare din cadrul acesteia.
 3. Pentru județe, de la etapa locală pentru etapa județeană – criteriile de selecție (nota minimă, nr. elevicalificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisia de organizare din cadrul acesteia.
 4. Pentru municipiul București, de la etapa pe școală pentru etapa sectoarelor municipiului București –criteriile de selecție (nota minimă,  elevi calificați pentru etapa următoare) sunt stabilite de Comisiile sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin subcomisiile de organizare din cadrul acesteia.
 5. Pentru etapa națională a olimpiadei de istorie se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecăruiinspectorat școlar județean (IȘJ) și pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București este de 85 de puncte (nota minimă obținută – 8, 50).

La etapa națională a olimpiadei, pentru fiecare disciplină, în baza prevederilor Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută – 8, 50).

Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii.

Structura subiectelor

 1. Subiectele pentru toate etapele olimpiadei de istorie vor fi elaborate pe baza programei pentru olimpiadă.
 2. La clasa a VIII-a, structura subiectelor pentru toate etapele olimpiadei va conține două tipuri de itemi:
  1. 1-2 întrebări structurate, pe baza unei surse istorice;
  2. 1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau pe baza unor termeni istorici.
 3. La clasele IX-XII/XIII se va urmări atingerea competențelor specifice cuprinse în programele școlare în vigoare, iar structura subiectelor la toate etapele olimpiadei va conține tipuri 2 de itemi:
  1. 1-2 întrebări structurate, pe baza unor surse istorice, unde să se urmărească selectarea, utilizarea, analizarea, interpretarea și argumentarea informaților istorice;
  2. 1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau a unor termeni istorici dați.
 4. În Anexa care este parte componentă, la prezentul regulament, este prezentată programa olimpiadei de istorie

 

VI Realizarea subiectelor și a baremelor.

 1. La etapa pe școală, subiectele și baremele se realizează la nivel județean/sector al municipiului Bucureștide către Comisia de organizare și evaluare la nivel județean/sectoarele Municipiului București, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea
 2. La etapa locală, acestea se realizează de către Comisia de organizare evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa locală, propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea etapei locale, constituită la nivelul inspectoratului școlar, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor
 3. La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București subiectele și baremele aferente vor fi elaborate deun grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile  27 (1) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor.
 4. La etapa națională subiectele și baremele aferente se realizează de Comisia centrală a olimpiadei naționale,în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea

 

Pentru a asigura obiectivitatea evaluării lucrărilor la proba scrisă, la toate etapele olimpiadei de istorie, cele două subiecte ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate și evaluate independent.

 

 • Organizareacomisiilor
 1. Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate cu prevederileMetodologiei-cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare, precum și cu prevederile prezentului regulament.

 

VIII Evaluarea lucrărilor

 1. Laetapa pe școală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală.
 2. Laetapa locală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa locală.
 3. Laetapa județeană/ a sectoarelor municipiului București evaluarea lucrărilor se face conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.
 4. Laetapa națională evaluarea lucrărilor se face de către Comisia centrală a olimpiadei naționale.

 

IX Rezolvarea contestațiilor, criterii de departajare și proba de baraj

 1. Rezolvarea contestațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare șidesfășurare a competițiilor școlare.
 2. La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face conform uneiproceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.
 3. Încadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte în cazul sistemului de notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Contestaţii sunt considerate admise atât prin creştere cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt 
 4. Dupăafișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/sectoarelor municipiului București cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/anul de studiu respectiv.

În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/anul de studiu respectiv ș.a.m.d.

 

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii elevii vor participa la o probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență al elevilor aflați în situația, mai-sus, menționată, va elabora subiectele și baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile  Art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Deplasarea şi participarea în format fizic la faza naţională a Olimpiadei de istorie a reprezentanților unui judeţ/municipiul București, elev/elevi şi profesor însoțitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică.

În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiul Bucureşti vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare din România, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale.

 

Acordarea premiilor și mențiunilor

 1. La etapa locală, județeană/a sectoarelor municipiului București modul de acordare a premiilor este stabilitde organizatorii acestor etape ale
 2. La etapa națională, premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru deorganizare și desfășurare a competițiilor școlare.
 3. Laetapa națională, la note egale se acordă același  Dacă nota pentru care se acordă ultimul premiu este aceeași pentru doi sau mai mulți elevi, subcomisia disciplinei respective va reevalua lucrările aflate în discuție pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depășească numărul maxim de premii prevăzut în Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. Atribuția verificării și avizării calității evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreședintelui comisiei respective.
 4. Precizărilede la punctul c sunt valabile și pentru situația similară în ceea ce privește acordarea mențiunilor.
 5. Eventualele premii și mențiuni rămase neacordate la una sau mai multe discipline nu se redistribuie pentrucelelalte
 6. Toți elevii participanți la etapa națională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului școlar

 

XI. Dispoziții finale

În vederea realizării clasamentului național pentru fiecare disciplină/an de studiu și stabilirii elevilor participanți pe locurile suplimentare, președintele executiv al Comisiei județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor (inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligația de a transmite, în termen de cel mult 3 zile de la afișarea rezultatelor finale de după contestații, la Ministerul Educației Naționale în atenția inspectorului general responsabil pentru istorie, rezultatele pentru fiecare disciplină /an de studiu (notele obținute) și datele tuturor elevilor participanți la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București (unitatea școlară și clasa).

Președintele executiv al Comisiei județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor (inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligația de a transmite, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii etapei județene/sectoarelor municipiului București datele elevilor calificați pentru etapa națională, la Ministerul Educației Naționale în atenția inspectorului general responsabil pentru istorie. Aceste date vor fi transmise, în același termen, și la inspectoratul școlar organizator al etapei naționale. Datele vor fi completate în cadrul machetei format XLS, transmisă inspectorilor școlari de specialitate la începutul anului școlar și vor include, pentru fiecare elev, pe lângă rubricile existente și precizarea disciplinei/an de studiu la care elevul s-a calificat.

Inspectorii școlari de specialitate din județele în care există elevi care solicită traducerea subiectelor în limba maternă trebuie să precizeze în cadrul machetei format XLS și necesarul traducerilor.

Listele nominale ale elevilor calificați vor fi semnate de inspectorul școlar general și inspectorul școlar de specialitate și transmise prin fax la un număr ce va fi comunicat, precum și prin e-mail, în format scanat, la o adresă ce va fi comunicată, în timp util, inspectorilor școlari de specialitate, până la data limită precizată.

ANEXĂ

LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE

PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE

 

 1. ISTORIA ROMÂNILOR

 

 1. COMPETENȚEDE EVALUAT

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spațiu

 • Utilizareacoordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă
 • Analizareafaptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

 • Prezentareaunei teme istorice prin valorificarea informaţiilor oferite de diverse surse
 • Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informaţiilor provenite dindiferite surse

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio- culturale

 • Valorificarea experienţelor istorice oferite de acţiunea personalităţilor / grupurilor în contexteistorice

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VIII – a, aprobată prin OMEN 3393/2017. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

 • Etapa peşcoală: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană. Romanizare. Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală; Poporul român, popor romanic;
 • Etapalocală: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană.  Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală; Poporul român, popor romanic; Primele forme de organizare statală; Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Ţara Românească, Moldova, DobrogeaSpațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul.
 • Etapajudeţeană/municipiul Bucureşti: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană.  Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală; Poporul român, popor romanic;Primele forme de organizare statală; Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Ţara Românească, Moldova, Dobrogea; Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul; Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir; Secolul fanariot; Românii între Orient și

 

Occident. Conservatorism și modernizare; Studii de caz: Tudor Vladimirescu; Generația pașoptistă: programe și consecințe ale revoluției.

 • Etapanaţională: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană.  Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală; Poporul român, popor romanic; Primele forme de organizare statală; Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Ţara Românească, Moldova, Dobrogea; Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul; Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir; Secolul fanariot; Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare; Studii de caz: Tudor Vladimirescu; Generația pașoptistă: programe și consecințe ale revoluției; Formarea statului român modern: domnia lui Alexandru Ioan Cuza; regatul României-Carol I. Studii de caz : Constituția de la 1866; Războiul de Independență;

 

 • ISTORIE CLASA a IX-a
 • Competențe specifice:
  • Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise;
  • Evidențierea relației cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;

2.2 Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj;

2.5 Analiza critică a acțiunii personalităților și grupurilor umane în diverse contexte;

 • Recunoaștereaasemănărilor și diferențelor dintre sine și celălalt, dintre persoane, dintre grupuri;
 • Apreciereavalorilor trecutului prin raportare la actualitate;
 • Construireade sinteze 

 

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a IX-a, aprobată prin OMEC 3458/2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

 

Ele sunt repartizate astfel:

 • Etapa pe școală: Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele de atins, Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins, Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins;
 • Etapa locală: Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele de atins, Forme de organizare politicăîn antichitate, cu toate problemele de atins, Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins, Marile religii, problemele de atins:  Creștinismul. Islamul.
 • Etapa județeană/sectoare municipiul București: Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele deatins, Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins, Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins, Marile religii, problemele de atins: Iudaismul. Creștinismul. Islamul, Formarea popoarelor medievale, probleme de atins: popoarele germanice, romanice, arabii,

 

studiul de caz: Etnogeneza românească, Civilizația medievală, problema de atins: ierarhia feudală;

 • Etapa națională: Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele de atins, Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins, Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins, Marile religii, Iudaismul. Creștinismul. Islamul, Formarea popoarelor medievale, probleme de atins: popoarele germanice, romanice, arabii, studiul de caz: Etnogeneza românească, Civilizația medievală, problema de atins: ierarhia feudală, Statul medieval, probleme de atins: Franța. Imperiul romano-german. Imperiul Bizantin, State medievale în spațiul românesc.

CLASA a X-a 

Competențe specifice:

 • Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei;
 • Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
 • Analiza factorilor politici, sociali, economici, culturali, care alcătuiesc imaginea unei societăți;
 •  Recunoașterea continuității, schimbării și a cauzalității în evoluția socială;
 • Examinarea consecințelor directe și indirecte ale acțiunii umane;
 • Apreciere avalorilor trecutului prin raportare la actualitate;
 • Plasarea evenimentelor și proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc;
 • Realizarea de analize comparative si sinteze referitoare la spații și perioade 

 

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a X-a, aprobată prin OMEC 4598/2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

 

Ele sunt repartizate astfel:

 • Etapa pe școală: Epoca luminilor, cu toate probleme de atins, Organizarea statelor moderne, cu toateprobleme de atins, Țările Române și problema orientală cu toate probleme de atins;
 • Etapa locală: Epoca luminilor, cu toate probleme de atins, Organizarea statelor moderne, cu toateproblemele de atins, Țările Române și probleme orientală, cu toate probleme de atins, Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins, Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins;
 • Etapajudețeană/sectoare municipiul București: Epoca luminilor, cu toate probleme de atins, Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins, Țările Române și probleme orientală, cu toate probleme de atins, Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins, Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins, Statele naționale și multinaționale în a doua jumătate a secolului XIX, cu toate problemele de atins;
 • Etapanațională: Epoca luminilor, cu toate probleme de atins, Organizarea statelor moderne, cu toate

 

problemele de atins, Țările Române și probleme orientală, cu toate probleme de atins, Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins, Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins, State naționale și multinaționale în a doua jumătate a secolului XIX, cu toate problemele de atins, Regimuri politice în perioada interbelică, cu toate problemele de atins, Marile conflicte ale secolului XX probleme de atins: Primul Război Mondial – un nou tip de război, tratatele de pace și relațiile internaționale interbelice.

 

CLASA a XI -a 

Competențe specifice:

1.1 Formularea în scris și oral a unor opinii referitoare la o temă de istorie;

1.3 Compararea unor opinii și argumente diferite referitoare la o temă de istorie;

2.2 Analizarea instituțiilor, normelor și procedurilor de guvernare;

3.1 Selectarea și comentarea surselor istorice pentru a susține/combate un punct de vedere;

 • Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor și proceseloristorice;
 • Analizadiversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice;

 

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a XI-a, aprobată prin OMEC 3252/2006. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

 • Etapa pe școală: Europa și lumea în secolul XX , probleme de atins: Europa contemporană (unitate,diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România și Europa în secolul al XX-lea;
 • Etapa locală: Europa și lumea însecolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română – cultura europeană, România și Europa în secolul al XX-lea, Economie și societate în lumea postbelică probleme de atins: Migrații în lumea contemporană, Viața privată și viața publică, Economie rurală- economie urbană în România;
 • Etapajudețeană/sectoare municipiul București: Europa și lumea în secolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română -cultura europeană, România și Europa în secolul al XX-lea, Economie și societate în lumea postbelică probleme de atins: Migrații în lumea contemporană, Viața privată și viața publică, Economie rurală-economie urbană în România, Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept;
 • Etapa națională: Europa și lumea în secolul XX , probleme de atins: Europa contemporană (unitate,diversitate, integrare), Cultura română – cultura europeană, România și Europa în secolul al XX-lea, Economie și societate în lumea postbelică probleme de atins: Migrații în lumea contemporană, Viața privată și viața publică, Economie rurală-economie urbană în România, Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept; Cooperare și conflict: probleme de atins: Instituții, mecanisme și politici de rezolvare a conflictelor în lumea contemporană, România și conflictele regionale în secolul XX.

 

CLASA a XII-a 

Competențe de evaluat

1.1. Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate;

 • Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
 • Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise;
 • Evidențierea relației cauză  efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;
 • Formularea,în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie;
 • Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice
 • Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj;
 • Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate;
 • Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
 • Selectarea și comentarea surselor istorice pentru a susține/ combate un punct de vedere;
 • Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor și proceseloristorice;
 • Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice;
 • Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme;
 • Utilizareaa decvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric;
 • Construirea de sinteze 

 

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa de bacalaureat pentru clasa a XII-a, derulată cronologic. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării.

 

Ele sunt repartizate astfel:

 • Etapa pe școală: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Autonomii locale și instituții centrale șiîn spațiul românesc (secolele IX-XVIII). Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității.
 • Etapa locală: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII); Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității; Constituțiile din România;

 

 • Etapa județeană/sectoare municipiul București: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Autonomii locale și instituțiin centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII); Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității; Constituțiile din România; Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României  (secolele XVIII-XX).
 • Etapa națională: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor, Autonomii locale și instituții centrale șiîn spațiul românesc (secolele IX-XVIII); Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității; Constituțiile din România; Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României  (secolele XVIII-XX); România și concertul european: de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX.
error: Content is protected !!