Clasa a IV-a

I. TRECUTUL ȘI PREZENTUL DIN JURUL NOSTRU

Noţiuni introductive – cronologie (3 aplicaţii: epocile istorice, unităţile de timp, exerciţii)

Provinciile istorice româneşti (1 joc online – hartă istorică cu localizarea provinciilor: Dobrogea, Cadrilater, Moldova, Basarabia, Bugeacul, Bucovina, Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia)

Familia: Trecutul familiei.  Sărbători de familie.  Timpul liber. Activitățile cotidiene + evaluare online

Comunitatea locală şi naţională: teritoriu. Locuințe și viața cotidiană, tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor

Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României. Simboluri ale comunităților

 

Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală

Popoare de ieri şi de astăzi: localizare pe hartă, ocupaţii, tradiţii, obiceiuri, sărbători (romanii, românii, grecii, galii, slavii, rușii, sârbii, bulgarii, germanii, ungurii, turcii)

Cunoașterea lumii prin călători Călători din spațiul românesc în lume. Exploratori ai secolului XX

EVALUARE / AUTOEVALUARE

 

II. EPOCI, EVENIMENTE ȘI PERSONALITĂȚI

Antichitatea –  Legende și scrieri despre daci și romani: Herodot, Strabon și Dio Cassius

Evul Mediu – Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice:

Gelu, Dragoș

Basarab I. Mircea cel Bătrân

Iancu de Hunedoara. Vlad Țepeș

Ștefan cel Mare

Mihai Viteazul

Transilvania – spațiu multietnic. Sat și oraș în Transilvania medievală

Istorici și cronicari despre personalități ale minorităților naționale

Epoca modernă

Alexandru Ioan Cuza și Unirea

Carol I și Independența. Carol Davila

Ferdinand și Marea Unire

Eroi ai Primului Război Mondial

România la cumpăna dintre milenii

EVALUARE / AUTOEVALUARE

 

III. CULTURĂ ȘI PATRIMONIU

Locuri istorice din comunitate

Locuri cu importanță istorică pentru România

Așezări și construcții dacice, grecești și romane

Castele și cetăți martore ale evenimentelor istorice

Construcții religioase și ctitorii lor

Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO din România

 

EVALUARE / AUTOEVALUARE

RECAPITULARE şi EVALUARE FINALĂ

 

 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

 Programa școlară pentru disciplina  ISTORIE CLASA a IV-a

 

 COMPETENŢE GENERALE

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte șievenimente din trecut și din prezent

3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare

4.  Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într- o situație de învățare

 • alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care  se reprezinte evenimente din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale
 • alcătuirea şi prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o schemă dată
 • alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enunțuri, desene, fotografii despre evenimente la care au participat în cadrul comunității
 • prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunității
 • citirea şi discutarea unor biografii ale unor personalități din diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp
 • precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă în final/în acelaşi timp etc.
 • aranjarea unei succesiuni de enunțuri după ordinea logică de desfăçurare a evenimentelor şi în funcție de factorul timp
 • participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor povestiri şi legende istorice cunoscute
 • vizionarea şi discutarea unor secvențe din filme istorice/reportaje TV, respectând ordinea desfăşurării evenimentelor
 • alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evenimente/procese istorice

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice

 • observarea hărților digitale şi a simulărilor confruntărilor armate, folosind TIC
 • localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importanță istorică
 • familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic şi de geografie umană)
 • descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni
 •  lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om şi mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri)

1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu

 • realizarea unui jurnal al familiei care  conțină date şi locuri importante, ordonate cronologic
 • studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt menționate date, perioade de timp şi nume de locuri
 • realizarea unor hărți/organizatori grafici care exemplifică măsurarea timpului în istorie (deceniu, secol, mileniu)
 • realizarea unei „istorii a măsurării timpului” pe baza informațiilor selectate din enciclopedii tipărite sau online
 • valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee, case memoriale, situri arheologice 

 

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent

 2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut

 • realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind Internetul şi enciclopedii în format electronic ca surse de informare
 • observarea hărților digitale şi a simulărilor confruntărilor armate, folosind TIC
 • discuțiiîn grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat
 • exercițiide prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric
 • formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, pornind de la un fapt de însemnătate istorică
 • redactarea unor compuneri în care  fie exprimată atitudinea față de anumite evenimente
 • redactarea de texte având la bază modele ale unor personalități din istorie („Aş  dori  fiu ca…”)
 • realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul personalităților în derularea evenimentelor de însemnătate istorică
 • selectarea informațiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei dat

 2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp

 • prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente
 • exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice
 • prezentare  astilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp
 • analiza unor imagini care prezintă acelaşi loc în diferite perioade de timp / momente istorice
 • prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
 • realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, çcoala, locuri cunoscute/îndrăgite
 • realizarea unor expoziții de desene/picturi / colaje care arată felul în care au evoluat uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuințelor

 

 3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare

 3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile

 • lecturaunor texte / surse istorice cu creionul în mână
 • deducerea sensului unui cuvânt / termen istoric prin raportare la textul citit sau la mesajulaudiat
 • lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG
 • realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din texte/surse istorice

 3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă

 • povestirea unor evenimente / fapte istorice, utilizând termenii învățați
 • povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea şcolară, trăitesau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
 • repovestirea unor legende şi povestiri istorice
 • completarea unor texte lacunare
 • realizarea şi prezentarea unor proiecte individuale şi de grup pe diferite teme istorice
 • alcătuirea şi rezolvarea de rebusuri pe teme istorice
 • completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a vizionarii unui film cu conținut istoric
 • realizarea unor compuneri / desene / schițe / scenarii simple pornind de la informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup
 • realizarea prezentării unei personalități istorice / a unui eveniment istoric
 • realizarea unor afişe pentru promovarea unor serbări / concursuri cu tematică istorică
 • dramatizareaunor lecturi istorice cunoscute
 • exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice
 • studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric
 • completarea unor jurnale de învățare după participarea la sărbători locale tradiționale sau prilejuite de evenimente istorice sau după vizitarea unor muzee şi case memoriale

 

4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

 4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent

 • formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificație istorică
 • citirea unor lecturi istorice şi povestirea faptelor istorice prezentate
 • extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
 • lectura unui text cu conținut istoric şi prezentarea ideilor esențiale, în perechi
 • prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
 • realizarea unor discuții în grup despre fapte / evenimente / personalități istorice
 • exercițiide stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice prezentate/cunoscute
 • realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalitățiistorice / numele unui eveniment istoric
 • realizarea şi prezentarea unor proiecte tematice
 • prezentarea impresiilor după vizite la muzee şi case memoriale

 

4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri

 • identificarea unor modalități în care ar fi putut acționa în anumite împrejurări din viațapersonală (de exemplu, exerciții de tipul „Ce ai făcut atunci …?, Ce ai fi putut face …? Ce ai face acum …?”)
 • discuții în grup referitoare la faptele unor personalități istorice, modul în care au influențat desfăşurarea unor evenimente
 • selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor şi deosebirilor între fapte / evenimente, personalități
 • stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor çi deosebirilor dintre fapte  / evenimente, personalități, monumente
 • redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de fapte/evenimente, personalități din trecut

 

4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea

 • solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu çi termenii specifici dintr-untext cu conținut istoric / sursă accesibilă
 • participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție informații sau exprimându-şi propria părere despre evenimente şi personalități istorice
 • formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la faptele discutate
 • selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă çi motivarea alegerii făcute
 • concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă”, la nivelul clasei sau între clase
 • realizarea unei mape a clasei „Știați că?”, fiecare elev având posibilitatea să completeze cu informații pe care le consideră relevante pentru subiecte discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor personale
 • realizarea pe grupe a unor postere / afişe pentru comemorarea / sărbătorirea unorevenimente / personalități
 • proiectarea şi realizarea unui colț muzeistic al clasei şi utilizarea obiectelor colecționate îndiferite ocazii
 • realizarea şi prezentarea unor jurnale de călătorie

 

   CONŢINUTURI

Domenii

CLASA a IV-a

Trecutul și prezentul din jurul nostru Noțiuni introductive: trecut- prezent (mileniu, secol, deceniu, epocă istorică), spațiu istoric, surse istorice

Familia: trecutul familiei, sărbători de familie, timpul liber, activitățile

cotidiene

Comunitatea locală și națională: teritoriu, locuințe  și viață cotidiană, tradiții, sărbători, religie, monumente ale eroilor

Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României

Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală

Popoare de ieri și de astăzi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții,

obiceiuri, sărbători

Cunoașterea lumii prin călători
Epoci, evenimente și personalități Antichitatea

– Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani

Evul Mediu

– Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice

– Transilvania – spațiu multietnic. Sat și oraș în Transilvania medievală

– Istorici și cronicari despre personalități ale minorităților

Epoca modernă

– Al.I. Cuza și Unirea

– Carol I și independența, Carol Davila

– Eroi ai Primului Război Mondial

– Ferdinand și Marea Unire

– România la cumpăna dintre milenii

Cultură și patrimoniu Locuri istorice din comunitate: mănăstiri, străzi și case istorice din comunitate, monumente ale eroilor, monumente reprezentative ale comunităților etnice din România
Locuri cu importanță istorică pentru România:

– Așezări și construcții dacice, grecești si romane (orașele grecești de pe malul Mării Negre)

– Castele și cetăți martore ale evenimentelor istorice

– Construcții religioase și ctitorii lor

Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO
error: Content is protected !!